Agensi Ditambah Dengan Minat Vs. Kontrak Dua Hala

Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara sah di mana dua atau lebih pihak berjanji untuk memberikan beberapa faedah nyata antara satu sama lain. Beberapa kontrak yang disebut hubungan agensi memerlukan satu pihak untuk mengusahakan pihak lain dalam perjanjian. Kontrak lain, yang dikenali sebagai kontrak dua hala, mengharuskan kedua-dua pihak melaksanakan tugas untuk kepentingan bersama. Tidak kira industri atau saiz syarikat, kontrak adalah komponen penting dalam menjalankan perniagaan.

Fungsi Agensi Ditambah Dengan Minat

Agensi yang digabungkan dengan minat adalah jenis hubungan agensi khas. Dalam hubungan agensi yang tipikal, ejen tersebut bekerja atas nama prinsipal tetapi tidak memiliki hak milik atau kepentingan dalam aset tersebut. Agensi yang digabungkan dengan kepentingan adalah ketika ejen menerima harta tanah atau kepentingan harta tanah yang menjadi subjek agensi. Ejen dalam hubungan ini memegang atau mengawal harta prinsipal dan mempunyai hak undang-undang terhadap campur tangan pihak luar.

Contoh Agensi yang Ditambah Dengan Minat

Beberapa contoh agensi yang digabungkan dengan minat berlaku dalam industri hiburan. Seorang penulis membuat kontrak dengan ejen untuk mengedarkan karya penulis kepada penerbit atau penerbit filem. Apabila karya penulis dijual, ejen tersebut mendapat komisen penjualan. Sekiranya hubungan agensi digabungkan dengan minat, kepentingan tersebut memberi tahap kuasa undang-undang kepada ejen atas sebarang keputusan mengenai karya penulis.

Fungsi Kontrak Dua Hala

Kontrak dua hala adalah pengaturan antara dua pihak di mana masing-masing pihak berjanji untuk melaksanakan tugas sebagai pertukaran sesuatu dari pihak lain. Sebilangan besar kontrak yang dihadapi pemilik perniagaan kecil berbentuk kontrak dua hala. Sekiranya setiap pihak memenuhi tugasnya mengikut piawaian dan jadual yang digariskan dalam perjanjian, kontrak dua hala akan dipenuhi. Sekiranya salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian, pihak tersebut didapati melanggar kontrak dua hala.

Contoh Kontrak Dua Hala

Sebilangan besar kontrak penjualan dilihat sebagai kontrak dua hala. Contohnya, kontrak penjualan rumah berfungsi sebagai kontrak dua hala. Pembeli rumah berjanji untuk membayar penjual sejumlah wang yang ditentukan. Sebagai pertukarannya, penjual berjanji akan menyerahkan hak milik rumah tersebut kepada pembeli. Setiap pihak telah berjanji untuk menyampaikan sesuatu yang bernilai kepada yang lain, yang merupakan kontrak dua hala.