Bon Prestasi Vs. Penjamin Bon

Penjamin bon adalah perjanjian yang melibatkan prinsipal, obligasi dan syarikat penjamin yang menerbitkan bon dengan bayaran. Dalam kebanyakan kes, pihak yang bertanggungjawab menerima tawaran atau permohonan yang dikemukakan oleh prinsipal. Prinsipal biasanya kontraktor yang tawarannya telah diterima oleh pihak yang berhutang dengan syarat prinsipal memperoleh jaminan untuk menjamin dia akan mengikuti tanggungjawabnya di bawah kontrak. Jaminan jaminan juga diperlukan untuk pelesenan profesional atau vokasional oleh agensi pengawalseliaan negeri.

Bon Prestasi

Bon prestasi adalah salah satu daripada banyak jenis ikatan penjamin. Mereka memastikan kontraktor akan melakukan kerja yang diperlukan berkaitan dengan pemberian kontrak atau tawaran yang menang. Sekiranya kontraktor keluar dari perniagaan atau ingkar perjanjian, obligasi tersebut akan digunakan untuk mengekalkan kontraktor untuk melaksanakan kerja atau memberi pampasan kepada pemilik atas kerugian.

Bon Penjamin

Pentadbiran Perniagaan Kecil mengenal pasti empat jenis bon penjamin yang biasanya diperlukan oleh pemilik perniagaan kecil. Ikatan prestasi adalah satu. Yang lain termasuk bon bidaan, bon pembayaran dan bon sampingan. Bon tawaran menjamin bahawa seseorang yang menawar projek akan memperoleh prestasi dan bon pembayaran sekiranya diberikan tawaran kepada projek. Bon pembayaran memberikan jaminan kepada subkontraktor dan pembekal bahan bahawa mereka akan dibayar untuk perkhidmatan. Bon tambahan menjamin bahawa syarat bukan material atau prestasi kontrak akan dipenuhi. Contohnya ialah pematuhan dengan syarat, undang-undang atau peraturan khas.